Referat af generalforsamling i Fair Bidragssats

Afholdt den 23. april 2017 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C fra kl. 14 til  ca. kl. 18.25

 

Der var 32 stemmeberettigede fremmødte medlemmer

 1. Som dirigent valgtes Jan Christensen, der konstaterede mødets lovlige indvarsling og dermed beslutningsdygtighed. Helen Holmgaard meldte sig som beslutningsreferent.
  1. Formandens beretning

   Vi står midt i brændpunktet for danmarkshistoriens største og længstvarende protest. Vi har på et år opnået mere, end hvad de fleste troede muligt. Vi er vedholdende og vi har ret!
   Foreningen Fair Bidragssats er primært stiftet med det formål at kunne være en part i forhandlinger og dialoger. Det er vigtigt at forholde sig til, når man går ind i bestyrelsen, og det er vigtigt at have med sig som pejlemærke, for vi har alle brug for pejlemærker en gang i mellem.
   For at fungere som “en part”, så er vi nødt til at have vores fundament på plads, og vi er nødt til at have et enslydende budskab på de områder, hvor vi repræsenterer foreningen. Altså være “én part”.
   Personligt er det dét jeg arbejder for. Det er derfor jeg er her.
   Derfor skal vi aktivt søge sammen, i stedet for at gå egne veje. Hvis vi står hver for sig, bliver vi simpelthen “kørt over” af det finansielle system, det politiske system, og ikke mindst af pressen.
   I sidste ende opnår vi ingenting, andet end vores modstandere kan påstå, at de fik ret i, at det var en kortvarig protest uden substans.

   Personangreb, offentlig udstilling af bestyrelsens problemer, trusler om retssager, “udbrydermentalitet” er skadende for vores fællesskabssag, og vi skal derfor holde os klart, at de handlinger, der skader vores fællesskab skal påtales med det samme og stoppes. Store egoer kan ikke stå over foreningen.

   Hvad har vi så opnået hidtil?
   Fair Bidragssats er en fantastisk forening. Vi har store udfordringer foran os, og internt i bestyrelsen. Siden den konstituerende GF i Vejle for godt et år siden, har vi formået noget unikt i Danmark:

   Fokus på bidragssatser i medierne, politikerne og ikke mindst ude i de danske hjem (Chresten har statistikker)
   Lovforslag i folketinget. De store partier stemte imod
   Stop for synkronregulering af bidragssatser. Før Fair Bidragssats kom til, satte alle realkreditselskaber deres bidragssats op på samme tid og med samme beløb (jf DR)
   Der er kommet en bred politisk aftale, der sikrer mod gentagelser. Aftalen betyder ikke, at vi er i mål, men den er kommet hjem pga. det massive og vedvarende pres. Aftalen medfører at lignende stigninger ikke kan foretages i fremtiden, hvor der ikke er nogen reel udefrakommende krav. Endvidere ydes der rabat ved flytning i en varslingsperiode, selvom rabatten ikke er imponerende, er der dog tale om 4 – 6000 kroner
   BRF Kredit har endnu ikke sat deres priser op, og faktisk har de et tilbud til os
   Vi har fået masser af pladser i Nykredits repræsentantskab
   Initiativ til finansiering via Crowded House, det gik ikke umiddelbart, men vi har vist en alternativ vej
   KINT og Admins er en stærk og styret gruppe. Forskning viser at demokratiet er under pres fra rabiate, hårde og tilsvinende kommentarer – det værende sig “trolde” eller bare nogen, der ikke fatter hvor skadelig en dårlig tone er for fællesskabet. Men det fatter Admins – REJS JER LIGE OP, TAK FOR JERES INDSATS!

   Men det har ikke været nogen dans på roser!

   Bestyrelsen
   Siden starten af foreningen har jeg arbejdet hårdt for at sikre de demokratiske processer, sikre at vi har et professionelt niveau, men også husket på, at vi er en protestforening, og vi vil have forandring nu!
   I foråret blev to medlemmer mobbet ud, vores kasserer blev offentligt hængt ud, og det var ikke OK. Det medførte et opgør, der ikke var kønt, og det gavnede ikke foreningen eller vores sag, at dem der trak sig også gik til pressen. Som Chresten sagde, når man er gået, så er man gået.
   XGF fik nye medlemmer ind i bestyrelsen, og vi startede med nyt håb.
   I efteråret blev vi “lagt ned” af Kim Paulsen, og det var først efter hans ekskludering, at vi igen kunne arbejde.
   På kasserer-siden har vi ikke været fungerende siden sommer, for Ib har først for nyligt fået adgang til sin mail. Manglende betaling af regninger har været kilde til megen frustration, og man må sige, at vi nok skal kræve et hvis IT-niveau for at være med i bestyrelsen.
   Kim Juhlin har arbejdet på sin egen boligejerorganisation siden sommer, og vi burde have taget spørgsmålet om inhabilitet op allerede dér. Gentagne personangreb, trusler har igen stoppet fremdriften i bestyrelsen, og efter min mening skal der tages langt hårdere fat første gang det sker.
   Vi står overfor en samlet finansiel sektor med utrolig økonomisk og politisk magt. Der er ikke plads til den slags “slinger i valsen”.
   Personligt kan jeg sige så meget, at i mit liv er der ikke længere plads til personangreb. Enten renses der ud, eller også har jeg andre prioriteter i mit liv.
   Det er vigtigt, hvem i vælger ind i dag – og hvem i ikke vælger ind!
   Uanset hvem der vælges ind i dag, så har den nye bestyrelse spændende opgaver foran sig:
   Skal der være krav om sober tone uden personangreb internt?
   Hvordan kommunikerer man i en travl hverdag?
   Men også nogle meget spændende ting, særligt vil jeg fremhæve 4 områder:

   1. På den politiske side
   Det politiske system i Danmark er meget svært tilgængeligt, når vi taler de partier, der har snablen nede i finanssektorens kasse. Det gælder Venstre, Konservative, LA, Nye Borgerlige, Radikale og faktisk også Socialdemokraterne med Arbejdernes Landsbank, der betaler til LO. Tak til Alternativet, Enhedslisten og SF for deres støtte og til dels også DF. Vi er ikke en politisk forening, og derfor er det vigtigt at få fat i de store partier, og her er det vigtigt med politisk snilde, og vi bliver simpelthen nødt til at stå fast som en enkelt enhed for at få adgang. Alt andet bliver blot til støj og spildte kræfter.

   2. BRF Kredit
   Vi har haft møde med BRF/Jyske Bank, der er de eneste, der ikke har hævet bidragssatserne i denne omgang. De har tilbudt forskellige rabatter og tilskud til FBS. De vil gerne lytte til FBS’ anbefalinger. Vi har fat i toppen – adm.dir Carsten Tirsbæk Madsen for BRF og Anders Dam fra Jyske Bank.
   Måske kan vi endda få dem til at gå længere end, hvad den tværpolitiske aftale kræver, så der slet ikke er flyttegebyrer ved stigninger i bidragssatserne. Det ville være en kæmpe sejr for os, for så bliver de andre nødt til at følge med.

   3. Dialogen med Nykredit er åbnet
   Vi har arbejdet sammen med Consum om at få besat pladser i repræsentantskabet, og det er gået utrolig flot. Også selvom vi ikke er kommet ind alle steder. Demokratiet i Nykredit er så besværligt, at det ikke er til at bære. Det kræver en kæmpe indsats at komme ind i repræsentantskabet. Men vi er der, og vi skal også nok få flere pladser. REJS JER LIGE, JER DER ER KOMMET IND
   Særlig tak til Louise for den store indsats på Fyn, og til Bo Kønig, der var med og ofrede sig for at vi kunne få alle 6 pladser. Det var flot!
   Det næste vi ser på, er at presse Nykredit til en urafstemning, for vi står over for endnu et milliardtyveri af samfundsskabte værdier. Der skal mere demokrati ind i Nykredit, og vi har travlt, for Nina Smith vil på børsen – også selvom der ingen krav er. Det har hun selv sagt til mig. Jeg forstår det ikke. Medarbejderne synes ledelsens idéer er gode, men ingen menige medarbejdere får gavn af en børsintroduktioner – tværtimod.

   4. På medlemssiden – vi skal have udbredt budskabet!
   Der er simpelthen ikke nok medlemmer i forhold til hvor mange der er ramt af bidragssatsernes himmelflugt. Jeg hører folk sige, at jeg er ikke ramt, for jeg er i BRF – “jo, men hvorfor er du mon ikke ramt?”, andre siger, at de har fået en rabat på deres kassekredit eller andet, der gør at de ikke er sønderligt ramt. Men det her rammer jo alle danskere: Lejere kan få sat deres leje op, boligpriserne kan falde, vores børn kommer til at betale mere for deres boliglån, boligejerne har færre penge til forbrug. ALLE PÅVIRKES! Også erhvervet.
   I det næste år skal der fokuseres langt mere på, at komme ud til danskerne. De skal informeres, og de skal være med!
   Det er ret let, for vi skal bare have nogle simple informationsboder, der kan gå på omgang. Så kommer vi ud med standere og flyers til supermarkederne, på gågaderne og andre steder, hvor folk er. Simpelt, men det har virket big-time for HK.
   Lokalforeninger, som Kirsten vil tale om senere i dag, er også et vigtigt redskab.

   Jeg søger at vi arbejder bredt, og jeg søger at vi arbejder professionelt.

   Men det vigtigste jeg vil sige er, at vi skal stå sammen om et konstant pres og altid sober tone, så kan vi fortsætte kampen – og der bliver lyttet til os!

   og husk på – Vi er vedholdende og vi har ret!
   Tak!

   Formandens beretning blev modtaget med applaus.

 1. Kasserer Ib Lunde fremlagde regnskabet, der var behæftet med bemærkninger fra de 2 revisorer. På den baggrund blev regnskabet sat til afstemning. Der var 2 stemmer for at forkaste det foreliggende regnskab, 7 stemmer for at godkende regnskabet med anmærkning, og 23 stemmer for en betinget godkendelse, hvor 2016 regnskabet skal forelægges igen på næste ordinære generalforsamling.
 1. Efter en gennemgang af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, hvor der blev opnået enighed punkt for punkt, blev vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget (se vedlagte endelige version, Flemming Trap har denne

ad 5.1         Eksklusion af Kim Paulsen, 22 stemmer for, 5 stemmer imod, 5 undlod at stemme

ad 5.2.        Sikkerhedsstillelse på max. 40.000 kr. til høring 14 stemmer for, 8 stemmer imod

ad 5.3         Salen var enige i at give belønning indenfor et niveau, der ikke er skattepligtigt.

ad 5.4         Per Carlsen, Howard Hoyle, Chresten Ibsen, Jesper Vork Nielsen og Lars H. Nielsen tilkendegav alle at ville tage opfordringen om at oprette lokalgrupper/lokalafdelinger/lokalforeninger op.

 1. Foreningens kontingent er uændret 100 kr.
 2. Budgettet blev godkendt med en samlet udgift på 137.000 kr. fordelt som følger

Bestyrelsesarbejde                                kr.   50.000

Udgifter ifbm. Betalinger                     kr.     2.000

Hjemmesiden mm                                 kr.   10.000

Diverse aktiviteter                                  kr.   75.000

I alt                                                                kr. 137.000

 1. Det fremgår ikke af foreningens vedtægter, hvordan personvalg gennemføres og i mangel af en forretningsorden, blev der stemt om, hvordan stemmeafgivelsen skulle finde sted. Med 20 stemmer for blev det besluttet at forsamlingen ønskede at hvert medlem skulle afgive op til 5 stemmer hver.  Stemmetællere Pia Arbirk og Jesper Vork Nielsen.

21 stemmer Louise Andersen, 18 stemmer Bo König og Chresten Ibsen, 15 stemmer Carsten Normann Munk, 14 stemmer Flemming Trap, 13 stemmer Helen Holmgaard, Lars H. Nielsen, 12 stemmer Kirsten Vang Nielsen, 11 stemmer Jan Christensen, 3 Stemmer Palle Hansborg, 1 stemme Ib Lunde Rasmussen.

Bestyrelsen består herefter af Louise, Bo, Chresten, Carsten, Flemming, Helen og Lars.

 1. Som suppleanter blev Kirsten, Jan og Palle valgt, Ib valgte at trække sig.
 2. Ingrid Vest og Max Poulsen blev genvalgt som revisorer.  Der blev ikke udpeget en revisorsuppleant
 3. Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden takkede for dirigentens kyndige afvikling af generalforsamlingen.