Vedtægter for foreningen ‘Fair bidragssats’ – herefter Forenede Boligejere

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er herefter Forenede (danske) Boligejere, forkortet F(d)B, og hjemstedet er formandens adresse.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at:

1. Være et fælles talerør for alle danske boligejere.

2. Arbejde for bedst mulige politiske, økonomiske og samfundsmæssige vilkår og rammer for boligejere i Danmark.

3. Støtte nuværende og kommende boligejer i at træffe de bedst mulige valg, når det gælder boligen og deres hjem.

Formålet kan blandt andet efterleves ved at arbejde videre med at:

1. Sikre lavest mulige omkostninger ved boligfinansiering til fordel for foreningens medlemmer

2. Sikre gennemskuelige gebyrer i kreditforeninger og kreditinstitutter i Danmark

3. Vurdere og udføre juridisk assistance, hvis medlemmer er/bliver uretfærdigt behandlet

4. Være et fælles talerør for låntagere i kreditforeninger og overfor andre myndigheder

5. Konstant være på udkig efter alternative muligheder inden for boligfinansiering og boligområdet. Samt derved at kunne foretage kollektiv forhandling på medlemmernes vegne

6. Søge at ejendomsvurderinger så vidt muligt foretages af uvildige kyndige eksperter. Alternativt at foreningen skal kunne formidle uvildig vurdering for foreningens medlemmer

7. Foreningen skal til enhver tid holdes uden politisk tilknytning og som en non profit organisation

§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for og støtte foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket, via mail, ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Udmeldelse sker skriftligt/pr. mail til foreningens kasserer. Udmeldelse sker med virkning fra udgangen af et kalenderår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud første gang ved indmeldelse. Kontingent fastsættes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Medlemmerne er først stemmeberettiget ved generalforsamlingen når kontingent er betalt. Kontingent opkræves herefter årligt hvert år, i marts måned. Ved udmeldelse vil kontingentet ikke blive refunderet.

Stk. 5. Foreningens bestyrelse har til enhver tid mulighed for ekskludering af medlemmer, der optræder illoyalt og til skade for foreningen. Ingen – uanset eventuelle poster i foreningen – er undtaget fra denne bestemmelse. Det ekskluderede medlem kan forlange eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen kan slette medlemmer på grund af kontingentrestance.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden. Medlemmerne indkaldes via nyhedsmail, via foreningens Facebookside og på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent, referent og stemmetællere

• Formandens beretning

• Regnskabsaflæggelse
• Behandling af indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Godkendelse af budget

• Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter

• Valg af op til 2 revisorer og eventuelt en revisorsuppleant

• Eventuelt

Såfremt der skal foretages skriftlig afstemning vælges to stemmetællere – ønsker ingen at stille op, udpeger bestyrelsen to medlemmer af bestyrelsen som stemmetællere

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Bestyrelsen stiller forslag til dirigent. Dirigenten vælges af Generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) Der stemmes ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 8. Der udarbejdes et referat af det på generalforsamlingen passerede, indeholdende præcise angivelser af antal fremmødte, antal afgivne stemmer og stemmefordelingen. Referatet offentliggøres for medlemmerne.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden / dennes stedfortræder. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens /dennes stedfortræders kundskab. Er anmodningen sendt pr. e-mail antages denne at være fremme senest dagen efter, medmindre der kan påvises ekstraordinære grunde til at mailen ikke er nået frem.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens ledelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges på generalforsamlingen. for en toårig periode, således at der hvert år er hhv. 4 og 3 på valg. Er hele bestyrelsen valgt på samme generalforsamling, er de 3 personer, som har opnået færrest stemmer på valg året efter. I tvivlstilfælde bruges lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Måtte bestyrelsesmedlemmernes antal kommer under 5 på grund af udtrædelser af bestyrelsen eller andet, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne herom.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt de valgte vælger en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt evt. andre poster. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Såfremt der sker frafald på en af posterne konstituerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt på mail eller Facebook med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, dog minimum to, er til stede. Fremmødte bestyrelsesmedlemmer har stemmepligt.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører medlemsregisteret.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver nødlidende boliglånere efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling søndag den 20. september, 2020.