Indkaldelse til generalforsamling 2020

Medlemmer af foreningen Fair Bidragssats indkaldes hermed (for 3. gang siden vi i april udskød arrangementet pga. Covid-19) til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen i Fair Bidragssats 2020 holdes søndag den 20. september klokken 13 – 16 i Café Brabrand,
Brabrandhallen, Engdalsvej 86, 8220 Brabrand.

Tilmelding kan ske per mail til: chresten@fairbidragssats.dk

Kom og vær med til at vise vejen videre for Fair Bidragssats.

Foreningen er vært ved lidt at spise og drikke.

Bestyrelsen bestræber sig på, at generalforsamlingen har rum til en levende og god debat.

En afgørelse om næste års arbejde og en god mulighed for at møde de gode kræfter i Fair Bidragssats.

Program og dagsorden:

1. Velkommen

2. Oplæg

Peter Kovacs fra foreningen Kritiske Bankkunder om bankkunders retssikkerhed overfor banken.

3. Status på Boligejernes RK

Vi har inviteret foreningen, som Fair Bidragssats var med til at sætte i søen i 2017, til at fremlægge status for vores medlemmer.

4. Generalforsamling

4.1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

4.2. Formandens beretning (v. formand Chresten H. Ibsen)

4.3. Regnskabsaflæggelse (v. kasserer Bo Grenaae Hansen)
4.4. Behandling af indkomne forslag:

Der er 2 forslag. Begge stillet af bestyrelsen:

  • Lukning af foreningen
  • Ændring af vedtægter om formål og navn til en ny bred boligejerorganisation.

4.5. Fastsættelse af kontingent (forslag: uændret)
4.6. Fremlæggelse og godkendelse af budget (v. kasserer Bo Grenaae Hansen)

4.7. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen er slut eller ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Send en mail til chresten@fairbidragssats.dk, hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen i Fair Bidragssats. Kandidater bedes melde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen (6. september).

4.8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

4.9. Eventuelt

5. Tak for denne gang

 

Ændringer i programmet kan forekomme.

Forslag til vedtægtsændringer kan rekvireres ved henvendelse til formanden på chresten@fairbidragssats.dk.

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger forud for den ordinære generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling skal afholdes.