Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Medlemmer af foreningen Forenede Boligejere indkaldes hermed til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen i Forenede Boligejere 2022 holdes søndag d. 03. april 2022 klokken 13-16 hos Sager der samler, N.J. Fjordsgade 2 bygning D, 8000 Aarhus C.

Tilmelding (senest lørdag d. 02. april) til generalforsamlingen skal ske per mail til: info@bidragssats.dk

Kom og vær med til at vise vejen videre for Forenede Boligejere.

Foreningen er vært ved lidt at spise og drikke.

Bestyrelsen bestræber sig på, at generalforsamlingen har rum til levende og god debat.

Kontingentet er steget

Som del af ændringen af Fair Bidragssats til Forenede Boligejere er kontingentet steget fra 100 kr. årligt til 400 kr. årligt. Denne stigning sker for at Forenede Boligejere kan yde de services, som organisationen vil komme til at udbyde.

Du kan læse mere om Forenede Boligejere her.

Program og dagsorden:

 • Velkommen
 • Generalforsamling
  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Valg af op til 7 bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen er slut eller ved førstkommende bestyrelsesmøde. Send en mail til info@fairbidragssats.dk, hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsen i Forenede Boligejere. Kandidater bedes melde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen (20. marts)
  • Valg af op til 2 revisorer og eventuelt en revisor suppleant
  • Eventuelt

Ændringer i programmet kan forekommet.

Læs vedtægter her.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om ændringer i vedtægterne, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uge forud for den ordinære generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling skal afholdes.